Co to jest Airsoft?

Co to jest Airsoft?

Co to jest Airsoft?

Co to jest Airsoft? Airsoft jest symulacj? pola walki odgrywan? za pomoc? elektrycznych (AEG, AEP, LPEG, MPEG), gazowych (GBB, GNB, Co2) i spr??ynowych replik broni. G?ównie s? to kopie prawdziwych broni, które s? u?ywane w armiach na ca?ym ?wiecie na przyk?ad takie jak karabinki M14, M4 MP7, AK-47, FAMAS….

Nie strzelaj? one kulkami z farb? jak markery do paintballa, ale wypluwaj? one 6 mm kulki zwanymi BBs, które nie pozostawiaj? ?adnego ?ladu po farbie(pami?taj! u?ywaj biodegradowalnych BBs). Przede wszystkim Airsoft opiera si? na zasadach fair-play i jest bardziej skoncentrowany na wczuciu si? w rol? i odegraniu jej ni? na walce replik.

Repliki airsoftowe zazwyczaj strzelaj? od 300 do 900 kulek na minut? i s? w stanie trafi? cele oddalone o 45 metrów co nadaje prawdziwo?ci walce. Uczestnicy mog? u?ywa? przeró?nych replik: pistoletów, strzelb, karabinków snajperskich, karabinków automatycznych, karabinków pó? automatycznych, wyrzutni granatów i nawet broni przeciw czo?gowej, Airsoftowych granatów i min. “Repliki Customowe” to repliki, których cz??ci wewn?trzne zosta?y zmodyfikowane (by zwi?kszy? si??, precyzj?, szybkostrzelno??…) lub zosta?y doczepione ró?ne dodatki (zewn?trzne)  takie jak luneta, celownik laserowy, t?umik, latarka, a nawet wyrzutnia granatów na przyk?ad.

Tania replika AEG kosztuje od 150 – 250 dolarów  (250 – 400 z?). Za t? cen? nie oczekuj wi?cej ni? zabawki. Za 300 dolarów (700 z?) ( mo?esz dosta? solidn? i mocn? replik?. Wszystko zale?y od twojego bud?etu : równie dobrze mo?esz znale?? drogie (i imponuj?ce) bronie za 1000 lub 2000 dolarów (3000 – 5000 z?).

G?ównymi wytwórcami s?: Tokyo Marui, Classic Army, King Arms, G&G, Echo 1, Mad Bull, Jing Gong, Cyma, Magpul, WE, UMAREX, Elite…

Gry Airsoftowe

Gry Airsoftowe mog? by? rozgrywane na du?ym, otwartym terenie (w lesie, na polu, w terenach zurbanizowanych…), jak i w ma?ych pomieszczeniach (zwane “CQB”) gdzie budynki, hangary, tunele, bunkry s? terenem gdzie gra si? odbywa. Ten typ rozgrywki rozgrywany jest w opuszczonych miastach lub miejscach do tego przeznaczonych.

Airsoft nie jest niebezpieczny jednak?e potrzebna jest ochrona twarzy (oczu). Do tego u?ywane s? gogle lub maski zas?aniaj?ce ca?? twarz. Dodatkowe oporz?dzenie militarne takie jak he?my, ochraniacze na ?okcie i kolana pomog? Ci unikn?? kontuzji kiedy b?dziesz  biega?, kuca? i czo?ga? si? w lesie.

Ludzie cz?sto pytaj? czy boli je?li si? dostanie kulk?. Uczestnicy airsoftowych imprez unikaj? dystansu 10 metrów, poniewa? wtedy oberwanie „nabojem” jest najbardziej bolesne. Tak?e si?a replik jest zazwyczaj ograniczana do 350 fpsów dla karabinów automatycznych i 500 fpsów dla karabinków snajperskich.

Zasady walki

Zasady i typy rozgrywki s? bardzo zró?nicowane. Niektórzy preferuj? krótkie potyczki takie jak  Deathmatch, Attack & Defend, Capture the flag, Domination, King of the hill, Defuse the bomb, Search & Destroy, Convoy & Escort, Rescue the hostage, Manhunt or Last player standing. Dru?yny bardziej skupione na symulacji i odczuciach b?d? odgrywa? scenariusze z elementami odgrywania ról, klas lub postaci (oficer, medyk, zwiadowca, snajper, in?ynier…), dru?yny zabijaj?, zmawiaj? si?, zdradzaj? i oszukuj? u?ywaj?c geopolitycznego pod?o?a, hipotetyczne wojny, wojny przysz?o?ci (3 Wojna ?wiatowa, post-apocalyptic opowie?ci..) lub nawet oryginalne gry bazuj?ce na filmach o mafii lub zombie i horrorach.

“Milsim” (symulacja misji wojskowej) Uczestnicy imprezy (dru?yny) k?ad? du?y nacisk na jak najlepsze odwzorowanie. U?ywaj? takiego samego sprz?tu, hierarchii i taktyki jak prawdziwi ?o?nierze. Je?li dru?yny Milsim rekonstruuj? historyczne bitwy takie jak II W?, Vietnam lub obecne konflikty, to m?ode pokolenie zaczyna wchodzi? w airsoft zainspirowane grami FPS takimi jak Battlefield i Call of Duty.

Zdj?cie Ghost Recon Team : http://www.recon-ghosts.de

Co to jest Airsoft? by
Posted in Polski Tagged with: