Jak za?o?y? dru?yn? airsoftow? ?

Jak za?o?y? dru?yn? airsoftow? ?

Jak za?o?y? dru?yn? airsoftow? ?

Jak za?o?y? dru?yn? airsoftow? ? Postanowi?e? stworzy? dru?yn? lub grup? airsoftow??  Efektywny dru?yny maj? co? wi?cej ni? tylko kilku strzelców, którzy my?l?, ?e s? wspaniali.  Dru?yna powinna sk?ada? si? z ró?nych ludzi o ró?nych specjalno?ciach, Dowodzona przez lidera, który zdaje sobie spraw? z jej silnych i s?abych stron.

Jest kilka czynników, które dru?yna musi wzi?? pod uwag? je?li chc? odnosi? sukcesy i dominowa? w walce. Najwa?niejszym z nich jest trzymanie si? razem!  Musicie trzyma? si? razem, poniewa? to pozwala zmasowa? si?? ognia przeciwko specyficznym przeciwnikom.  Je?li jeden lub dwóch ludzi strzela do celu od czasu do czasu cel mo?e odpowiedzie? ogniem.  Je?li czterech lub wi?cej ludzi koncentruje ogie? na celu nie mo?e si? on efektywnie broni? i wkrótce zostanie on pokonany, a grupa zacznie szuka? nowego celu.  Tak?e je?li dru?yna pozostaje razem ka?dy mo?e leczy? ka?dego (je?li zasady pozwalaj?) i uwa?a? na ka?dego.  Im wi?cej dru?yna sp?dzi razem tym lepiej b?dzie wiedzia?a jak ka?dy z poszczególnych ich cz?onków my?li i czego oczekuje.  SOP’s (Standardowe procedury operacji) zostan? opracowane celowo lub nie a efektywno?? dru?yny b?dzie dramatycznie wzrasta? je?li wi?cej czasu po?wi?ci na wprowadzanie planów w ?ycie ni? dyskusj? nad nimi.

Jak zorganizowa? dru?yn? airsoftow? ?

W wi?kszo?ci przypadków dru?yna Airsoftowa b?dzie silna dopiero w oddziale.  Od czterech do dwunastu cz?onków, z przynajmniej jednym cz?onkiem jako przywódc?.  Dru?yna ogniowa sk?ada si? ?rednio z czterech osób.  Jest wiele sposobów na zorganizowanie dru?yn, a te przyk?ady bazuj? na prawdziwych oddzia?ach wojskowych.  Sowieci i Chi?czycy b?d? mieli oddzia? z?o?ony od 8-14 z pojedynczym dowódc?, dowódc? oddzia?u.  Nie b?d? dzieli? si? na mniejsze elementy.  Oddzia?y piechoty to zazwyczaj dru?yna o?miu ?o?nierzy podzielona na dwie dru?yny ogniowe.  Oddzia?y piechoty marines s? z?o?one z 13 Marines, podzielonych na 3 lub 4 dru?yny ogniowe z dowódc?.  W Wielkiej Brytanii i innych pa?stwach oddzia?y s? nazywane sekcjami.

Jest kilka udogodnie? przemawiaj?cych za podzieleniem ca?ej dru?yny na mniejsze oddzia?y ogniowe.  Jedn? z zasadniczych silnych stron tego podzia? jest zwi?kszenie mo?liwo?ci wyznaczenia dowódcy.  Dowódca jest to kto? desygnowany do dowodzenia dru?yn?, kto? odpowiedzialny za dwóch lub wi?cej ludzi b?d?cych pod jego komend?.  Je?li kto? jest wybierany by wzi?? za kogo? odpowiedzialno?? robi? to, zwi?ksza to te? zaciek?o?? i inicjatyw? pomniejszych elementów oddzia?y.  Je?li dowódca ucierpi lub zginie jego nast?pca przejmuje dowodzenie, kontynuuj?c misje zamiast patrzy? si? na ka?dego po kolei zastanawiaj?c si? co pocz?? dalej.

Innym wa?nym czynnikiem podzia?u oddzia?u jest lepsze i efektywniejsze prowadzenie ognia i przemieszczanie si?.  Gdy jedna z dru?yn jest przygnieciona ogniem, lub atakuje przeciwnika, druga mo?e zakra?? si? i oflankowa? przeciwnika, który jest skupiony na pierwszej dru?ynie.  W natarciu jedna dru?yna mo?e atakowa?, a druga si? przemieszcza?. Im wi?cej dru?yn ogniowych w oddziale tym bardziej zwi?kszaj? si? mo?liwo?ci ich u?ycia i dowódca mo?e u?y? jednej dru?yny jako rezerwy by wzmocni? inn?.

Ka?da dru?yna powinna posiada? karabin automatyczny, który stanowi jej kr?gos?up.  SAW jest broni?, która wystrzeliwuje wiele kulek i posiada du?y magazynek (M249, M60, RPK, etc).  W Airsofcie ka?da bro? mo?e by? automatyczna i posiada? du?y magazynek, ale dedykowany do tego celu SAW mo?e strzela? d?u?ej bez prze?adowania, hi-capy nie maj? na to wp?ywu równie? ze swoim podkr?caniem.  Najlepsz? osob? do obs?ugiwania SAWa jest taka, która lubi wystrzeliwa? setki pocisków w kierunku przeciwnika i zu?ywa? du?o amunicji.  Posiadaj? magazynki b?dnowe mieszcz?ce od tysi?ca do czterech tysi?cy naboi i prze?adowuj? je cz?sto.

Z SAWem zalewa przeciwnika ogniem podczas, którego strzelcy mog? manewrowa?, podej?? bli?ej i zaj?? dogodne pozycje strzeleckie oraz odda? dobrze wymierzone strza?y, które zadadz? najwi?cej obra?e?. Posiadacz SAWa bez strzelców staje si? ?atwym cele, poniewa? nie mo?e on obserwowa? wszystkiego dooko?a i kto? mo?e zakra?? si? i wyeliminowa? go.

Po wi?cej informacji, taktyk i technik zajrzyjcie do Biblii Airsoftu:
Ksi?ga taktyki http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1466449098/warcatslair

Dzi?kuje!
-Bill Frisbee
Aka Warcat
http://www.facebook.com/thiostan
https://plus.google.com/107584947807104126723

Ksi??ki Billa Frisbeego :
Biblia Airsoftu:  Ksi?ga komunikowania si? – http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B005LG16NI/warcatslair
?owca i ofiara – http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B005OC3X2Q/warcatslair
Niech b?dzie pokój – http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/B006KIAQ0U/warcatslair

Many thanks to Michal for the translation and to the Recon Ghosts Team for the photo : http://www.recon-ghosts.de

Jak za?o?y? dru?yn? airsoftow? ? by
Posted in Polski Tagged with: